BASHKIA HIMARË, SHPALLJE FITUESI

Drejtor drejtorie, në drejtorinë e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës, pyjeve dhe kullotave

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut III, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar me VKM nr. 748, datë 19.12.2018,

Drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, njofton se:

– Kandidati fitues është:

 

 

1. Z. Ilia Gjika