BASHKIA HIMARË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të ligjit nr. 89/2022, “Për policinë bashkiake”, vendimit nr. 452, datë 26.07.2023 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullorës kuadër të policisë bashkiake”,

  • Inspektor i Policise Bashkiake, ne Drejtorine e Policise Bashkiake

Komisioni përzgjedhës i kandidatëve për policinë bashkiake, në përfundim të verifikimit të kandidatëve që përmbushin kriteret e përcaktuara në nenin 12 të ligjit nr. 89/2022, “Për policinë bashkiake”, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e testimeve, është:

1. Geljon Dedi

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 13.05.2024 ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.

B. Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 16.05.2024 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.