BASHKIA HIMARË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut III, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar me VKM nr. 748, datë 19.12.2018,

Drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e pranimit nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

Drejtor drejtorie, në drejtorinë e turizmit, kulturës dhe sportit, është:

1. Arion Simoni

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 23.05.2024 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 23.05.2024 ora 14:30 në ambientet e Bashkisë Himarë.

 

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • Drejtor drejtorie, në drejtorinë e e çështjeve sociale, arsimit dhe rinisë, është: Aida Halilaj

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 23.05.2024 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 23.05.2024 ora 13:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.

 

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • Përgjegjës sektori, në sektorin e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes, në drejtorinë e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes, është: Nestur Velço

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 23.05.2024 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 23.05.2024 ora 13:30 në ambientet e Bashkisë Himarë.

 

Drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

Nuk kishte asnjë kërkesë për ngritje në detyrë për vendin e lirë: Drejtor drejtorie, në drejtorinë e turizmit, kulturës dhe sportit.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit nga jashtë shërbimit civil