BASHKIA HIMARE, PLANI VJETOR I PRANIMEVE NЁ SHЁRBIMIN CIVIL PЁR VITIN 2024

Në zbatim të nenit 18, pika 2, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, vendimit nr. 108, datë 26.02.2014 të Këshillit të Ministrave “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, vendimit nr. 13, datë 27.02.2024 të Kryetarit të Bashkisë Himarë “Pёr miratimin e strukturёs së Bashkisё Himarё për vitin 2024”

 

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Plani vjetor ne SH.c 2024