BASHKIA HAS, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, I ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Has shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 

 • 4 (katër) Inspektor për Emergjencat Civile përkatësisht, 1 (një) vend në Bashkinë Qender, 1 (një) vend në Njesinë Administrative Golaj ,1 (një) vend në Njesinë Administrative Fajza dhe 1(një) vend në Njesinë Administrative Gjinaj, kategoria e pages IV-a.
 •  2 (dy) Inspektor Shërbimesh përkatësisht 1 (një) vend në Njesinë Administrative Golaj, 1 (një) vend në Njesinë Administrative Fajza kategoriaIVa.
 • 1 (një) pozicion Inspektor/e Taksave-TarifaveKategoria e pages IV-a.
 • 2 (dy) pozicione Inspektor/e Territori, Bashkia Qender, NJA Golaj Kategoria e pages IV-a.
 • 1 (një) pozicion Inspektore Arkivi Kategoria e pages IV-a.
 • 1 (një) pozicion Përgjegjës i Sektorit Finances dhe Buxhetit, Kategoria e pages III-b.
 • 1 (një) pozicion Përgjegjës i Ndihmës Ekonomike Golaj, Kategoria e pages III-b.
 • 1 vend në pozicionin Përgjegjës sektori  i Pyjeve dhe Kullotave dhe Zjarreve Bashkia Has Kategoria e pages III-b.
 • 1 (një) pozicion Përgjegjës Sektori Urbanistikes dhe Planifikim Territori, Kategoria e pages III-b
 • 1(një)Sekretar i Pergjitshem, Kategoria e pages I-b.
 • 1 vend në pozicionin “Sekretar/e i Përgjithshëm”, Bashkia Has;
 • 1 vend në pozicionin “Pergjegjes/e i Sektorit te Financës dhe Buxhetit”, Bashkia Has;
 • Specialist/e për Administrimin e Hermis dhe administrate.al, kategoria e IV-a.
 • 2 (dy) Specialistë Finance (Buxheti, Llogaritar Page)kategoria e IV-a.
 •  3 (tre) Specialistë Finance dhe arkivi përkatësisht 1 (nje) vend në NJA Golaj, 1 (një) vend në NJA Fajza dhe 1 (një) vend në NJA Gjinaj kategoria e  IV-a
 • 2 (dy) Specialistë Ndihma Ekonomike, përkatësisht 1 vend në Bashkinë Qendër 1 vend në NJA Golaj kategoria IVa.
 • 2 (dy) Specialist/e për Koordinimin Evropian, kategoria e IV-a.
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Dergojme_shpalljet_per_vendet_e_lira_te_punes_prane_Bashkise_Has!