BASHKIA HAS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Has shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : Njoftim_për_vende_të_lira_pune.