BASHKIA GRAMSH,SHPALLJE FITUESI

Në bazë të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar); VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” ( i ndryshuar) Kreu IV, pika 14, shpallim listen e fituesve për konkursin e datës 23.11.2023, ora 1100 , si më poshtë vijon:

Komisioni i Përhershëm i Pranimit në përfundim të testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë mbështetur në:

– Vendimin nr.4687/14, datë 23.11.2023 shpall fitues të konkursit për pozicionin “Përgjegjës i Shërbimeve me Sipërmarrje, Mjedisit dhe Bujqësisë” kandidatin

  • Vilson Tërvoli me 81 (tetëdhjetë e një) pikë gjithësej;

 

Ankesat e kandidatëve për rezultatet e testimit dhe intervistës me gojë, mund të depozitohen brenda 5(pesë) ditëve pas shpalljes publike, pranë Sektorit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Bashkia Gramsh.

Në bazë të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar); VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” ( i ndryshuar) Kreu IV, pika 14, shpallim listen e fituesve për konkursin e datës 23.11.2023, ora 1100 , si më poshtë vijon:

Komisioni i Përhershëm i Pranimit në përfundim të testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë mbështetur në:

– Vendimin nr.4687/13, datë 23.11.2023 shpall fitues të konkursit për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Buxhetit” kandidatin

  •  Seinada Mollaj me 86 (tetëdhjetë e gjashtë) pikë gjithësej;

 

Ankesat e kandidatëve për rezultatet e testimit dhe intervistës me gojë, mund të depozitohen brenda 5(pesë) ditëve pas shpalljes publike, pranë Sektorit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Bashkia Gramsh.

Në bazë të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar); VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” ( i ndryshuar) Kreu IV, pika 14, shpallim listen e fituesve për konkursin e datës 23.11.2023, ora 1100 , si më poshtë vijon:

Komisioni i Përhershëm i Pranimit në përfundim të testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë mbështetur në:

– Vendimin nr.4687/12, datë 23.11.2023 shpall fitues të konkursit për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit Financiar” kandidatin

  • Seinada Mollaj me 86 (tetëdhjetë e gjashtë) pikë gjithësej;

 

Ankesat e kandidatëve për rezultatet e testimit dhe intervistës me gojë, mund të depozitohen brenda 5(pesë) ditëve pas shpalljes publike, pranë Sektorit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Bashkia Gramsh.

Në bazë të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar); VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” ( i ndryshuar) Kreu IV, pika 14, shpallim listen e fituesve për konkursin e datës 23.11.2023, ora 1100 , si më poshtë vijon:

Komisioni i Përhershëm i Pranimit në përfundim të testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë mbështetur në:

– Vendimin nr.4687/8, datë 23.11.2023 shpall fitues të konkursit për pozicionin “Specialist për ndihmën ekonomike” kandidatin

  • Adevije Hasani me 76 (shtatëdhjetë e gjashtë) pikë gjithësej;

 

Ankesat e kandidatëve për rezultatet e testimit dhe intervistës me gojë, mund të depozitohen brenda 5(pesë) ditëve pas shpalljes publike, pranë Sektorit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Bashkia Gramsh.

Në bazë të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar); VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” ( i ndryshuar) Kreu IV, pika 14, shpallim listen e fituesve për konkursin e datës 23.11.2023, ora 1100 , si më poshtë vijon:

Komisioni i Përhershëm i Pranimit në përfundim të testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë mbështetur në:

– Vendimin nr.4687/9, datë 23.11.2023 shpall fitues të konkursit për pozicionin “Specialist Jurist” kandidatin

  • Zamira Dyrmyshi me 73 (shtatëdhjetë e tre) pikë gjithësej;

 

Ankesat e kandidatëve për rezultatet e testimit dhe intervistës me gojë, mund të depozitohen brenda 5(pesë) ditëve pas shpalljes publike, pranë Sektorit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Bashkia Gramsh.

Në bazë të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar); VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” ( i ndryshuar) Kreu IV, pika 14, shpallim listen e fituesve për konkursin e datës 23.11.2023, ora 1100 , si më poshtë vijon:

Komisioni i Përhershëm i Pranimit në përfundim të testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë mbështetur në:

– Vendimin nr.4687/10, datë 23.11.2023 shpall fitues të konkursit për pozicionin “Specialist i arkivës dhe Koordinator i së drejtës së informimit” kandidatin

  • Rovena Bajrami me 77 (shtatëdhjetë e shtatë) pikë gjithësej;

 

Ankesat e kandidatëve për rezultatet e testimit dhe intervistës me gojë, mund të depozitohen brenda 5(pesë) ditëve pas shpalljes publike, pranë Sektorit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Bashkia Gramsh.