BASHKIA GRAMSH SHPALLJE FITUESI

Në bazë të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar); VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” shpallim listen e fituesve për konkursin e datës 20.02.2020, ora 1100 , si më poshtë vijon:

Komisioni i Brendshëm në përfundim të intervistës së strukturuar me gojë mbështetur në:

  • Vendimin nr.776/7, datë 21.02.2020 shpall fitues të konkursit për pozicionin “Specialist për auditimin e brendshëm, kandidatin Seinada Mollaj me 77 (shtatëdhjetë e shtatë) pikë gjithsej;

Ankesat e kandidatëve për rezultatet e intervistës mund të depozitohen brenda 5(pesë) ditëve pas shpalljes publike, pranë Sektorit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Bashkia Gramsh.