BASHKIA GRAMSH – SHPALLJE FITUESI

Në bazë të pikës 6, Kreu II të VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, përiudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele shpallur me njoftimin nr.444, datë 03.02.2020, sipas detyrimit ligjor, Ju dergojmë për shpallje publike, listën me kandidatët fitues nr.776/8, datë 24.02.2020, për konkursin e datës 20.02.2020 ora 1100 .

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1. Njoftim shpallje e listës fituese përkonkursin e datës 20.02.2020, procedurë e shpallur me njoftimin nr.444 , datë 03.02.2020