BASHKIA GRAMSH, SHPALLJE FITUESI

Njësia Përgjegjëse në Bashkinë Gramsh, në bazë të Ligjit nr.152/2013 ‘Për nëpunësin civil, neni 23, pika “1” dhe pika “2”; VKM nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme”; i ndryshuar, Kreu III, Raportit nr.1303/10, datë 30.03.2023 “Për rezultatin përfundimtar të procedurës së ngritjes në detyrë në shërbimin civil, niveli i mesem drejtues” të Komitetit të Pranimit të Ngritjes në Detyrë (KPND); Vendimit nr.1321, datë 31.03.2023 “Për shpalljen fitues të kandidatit Ardit Jança, në pozicionin “Drejtor i Drejtorisë së të Ardhurave dhe Taksave Vendore” të KPND-së, si dhe deklaratës individuale datë 31.03.2023,

VENDOSA:

1. Kandidati Ardit Jança, me arsim të lartë, Master Shkencor në “Financë-Bankë” Tiranë, shpallur fitues me 83 (tetëdhjetë e tre) pikë në konkursin e datës 30.03.2023, në grupin e pozicioneve të administrimit të përgjithshëm, niveli i mesëm drejtues, kategoria II, klasa II/b të emërohet në vendin e lirë “Drejtor i Drejtorisë së të Ardhurave dhe Taksave Vendore” me statusin e Nëpunësit Civil në Nivelin e Mesëm Drejtues;

2. Marrdhëniet efektive dhe ato financiare t’i fillojnë menjëherë, me nivel page: PG+(PGX2%)+SHP, PG=14000, SHP=65200, vjetërsia= 10 vjet;

3. Nëpunësi të pajiset me Dëshminë e Nëpunësit Civil në Nivelin e Mesëm Drejtues.

4. Për ndjekjen dhe zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore, Drejtoria Juridike, Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, Sektori i Menaxhimit Financiar, për të bërë në Drejtorinë Rajonale raportimet përkatëse.

Njësia Përgjegjëse në Bashkinë Gramsh, në bazë të Ligjit nr.152/2013 ‘Për nëpunësin civil, neni 23, pika “1” dhe pika “2”; VKM nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme”; i ndryshuar, Kreu III, Raportit nr.1303/10, datë 30.03.2023 “Për rezultatin përfundimtar të procedurës së ngritjes në detyrë në shërbimin civil, niveli i mesem drejtues” të Komitetit të Pranimit të Ngritjes në Detyrë (KPND); Vendimit nr.1321, datë 31.03.2023 “Për shpalljen fitues të kandidatit Eva Ismailaj, në pozicionin “Drejtor i Drejtorisë së Projektimit dhe Integrimit në Bashkimin Europian” të KPND-së, si dhe deklaratës individuale datë 31.03.2023,

VENDOSA:

1. Kandidati Eva Ismailaj, me arsim të lartë, Master Shkencor në “Inxhinieri Ndërtimi” Tiranë, shpallur fitues me 87 (tetëdhjetë e shtatë) pikë në konkursin e datës 30.03.2023, në grupin e pozicioneve të administrimit të përgjithshëm, niveli i mesëm drejtues, kategoria II, klasa II/b të emërohet në vendin e lirë “Drejtor i Drejtorisë së Projektimit dhe Integrimit në Bashkimin Europian” me statusin e Nëpunësit Civil në Nivelin e Mesëm Drejtues;

2. Marrdhëniet efektive dhe ato financiare t’i fillojnë menjëherë, me nivel page: PG+(PGX2%)+SHP, PG=14000, SHP=65200, vjetërsia= 10 vjet;

3. Nëpunësi të pajiset me Dëshminë e Nëpunësit Civil në Nivelin e Mesëm Drejtues.

4. Për ndjekjen dhe zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore, Drejtoria Juridike, Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, Sektori i Menaxhimit Financiar, për të bërë në Drejtorinë Rajonale raportimet përkatëse