BASHKIA GRAMSH, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Gramsh në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë/pranimit nga jashtë në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:

  • Drejtor i drejtorisë Juridike, Burimeve Njerëzore

1. Edison Shahini

Testimi me shkrim dhe intervista me gojë (pas testimit me shkrim) do të zhvillohen, në ambientet e Bashkisë Gramsh, sallën e mbledhjeve në datën 21.05.2024 ora 11.00. Kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Gramsh në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:

  • Drejtor i drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

1. Orgent Çoniku

Testimi me shkrim dhe intervista me gojë (pas testimit me shkrim) do të zhvillohen, në ambientet e Bashkisë Gramsh, sallën e mbledhjeve në datën 21.05.2024 ora 11.00. Kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.

 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Gramsh në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:

  • Drejtor i drejtorisë së Financës dhe Buxhetit

1. Ermal Hysa

Testimi me shkrim dhe intervista me gojë (pas testimit me shkrim) do të zhvillohen, në ambientet e Bashkisë Gramsh, sallën e mbledhjeve në datën 21.05.2024 ora 11.00. Kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.