BASHKIA GRAMSH, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 26 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe te
Kreut III, te Vendimit Nr. 242, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave,

Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Bashkine Gramsh ne perfundim te verifikimit
paraprak te kandidateve, per permbushjen e kushteve te ngritjes ne detyre/pranimit nga jashte ne
sherbimin civil dhe kerkesave te vecanta te shpallura ne shpalljen per konkurim,

 • Drejtor i Drejtorise Juridike dhe, Burimeve Njerezore
 • Njofton sekandidatet e kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te testimit, jane: Edison Shahini

Testimi me shkrim dhe intervista me goje (pas testimit me shkrim) do te zhvillohen, ne ambientet
e Bashkise Gramsh, sallen e mbledhjeve ne daten 21.05.2024 ora 1 1 .00. Kandidatet te cilet kane
grumbulluar ne vleresimin me shkrim me shume se gjysmen e pikeve do te kalojne ne intervisten
e strukturuar me goje.

 

 • Drejtor i drejtorise se Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit
 • Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Bashkine Gramsh ne perfundim te verifikimit
  paraprak te kandidateve, per permbushjen e kushteve te ngritjes ne detyre/pranimit nga jashte ne
  sherbimin civil dhe kerkesave te vecanta te shpallura ne shpalljen per konkurim,
 • Njofton se kandidatet e kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te testimit, jane: Orgent Çoniku 
 • Testimi me shkrim dhe intervista me goje (pas testimit me shkrim) dote zhvillohen, ne ambientet
  e Bashkise Gramsh, sallen e mbledhjeve ne daten 21.05.2024 ora 11.00. Kandidatet te cilet kane
  grumbulluar ne vleresimin me shkrim me shume se gjysmen e pikeve do te kalojne ne intervisten
  e strukturuar me goje

 

Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Bashkine Gramsh ne perfundim te verifikimit
paraprak te kandidateve, per permbushjen e kushteve te ngritjes ne detyre/pranimit nga jashte ne
sherbimin civil dhe kerkesave te vecanta te shpallura ne shpalljen per konkurim,

 • Drejtor i drejtorise se finances dhe Buxhetit
 • Njofton sekandidatet e kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te testimit, jane: 1. Ermal Hysa 
 • Testimi me shkrim dhe intervista me goje (pas testimit me shkrim) dote zhvillohen, ne ambientet
  e Bashkise Gramsh, sallen e mbledhjeve ne daten 21.05.2024 ora 11.00. Kandidatet te cilet kane
  grumbulluar ne vleresimin me shkrim me shume se gjysmen e pikeve do te kalojne ne intervisten
  e strukturuar me goje.