BASHKIA GRAMSH, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 2015 “Për plotësimin e vendev të lira në kategorinë ë ulët dhe të mesme drejtuese” të Këshillit të Ministrave (i ndryshuar), Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Gramsh në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në Njoftimin për konkurrim nr.1588, datë 15.04.2024 “Shpallje për lëvizje parale dhe ngritje në detyrë në shërbimin civil, kategoria e mesme drejtuese,

  • “Drejtor i Drejtorisë Juridike, Burimeve Njerëzore,”, njofton se:

– Nuk ka asnjë kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të procedurës;

– Këto pozicione pune janë të vlefshëm për konkurimin nëpërmjet porocedurës së ngritjes në detyrë, dhe pranim nga jashtë shërbimit civil

 

  • Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

– Nuk ka asnjë kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të procedurës;

– Këto pozicione pune janë të vlefshëm për konkurimin nëpërmjet porocedurës së ngritjes në detyrë

 

  • Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit,
  • Nuk ka asnjë kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të procedurës;
  • Këto pozicione pune janë të vlefshëm për konkurimin nëpërmjet porocedurës së ngritjes në detyrë