Bashkia Fushë-Arrëz, Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015te Keshillit te Ministrave. Bashkia Fushë-Arrëz  shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

 

  • Koordinator për mbrojtjen kundër dhunës në familje, kategoria IV-a
  • Specialist i Sektorit të Çështjeve Sociale, kategoria IV-a
  • 1 (një) specialist i menaxhimit të burimev njerëzore, në Sektorin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Kategoria e pagës: IV-a
  • 1 (një) specialist i njësisë së integrimit evropian, Kategoria e pagës: IV-a
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR shpallje