BASHKIA FUSHË-ARRËZ VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA FUSHË-ARRËZ VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Auditit të Brendshëm;

1 (një) Specialist finance në Njësinë Administrative Iballe ;

dergojme_proceduren_e_shpalljes_se_vendeve_te_reja (5)

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL ne Auditin e brenshem. (1)