BASHKIA FINIQ – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 32, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Vendimit nr.5 datë 11.04.2016 “Për hapjen e procedurës së pranimit në kategorinë e larte drejtuese edhe për kandidatë të tjerë jashtë shërbimit civil”,Drejtoria e  Burimeve Njerezore në Bashkinë Finiq shpall procedurat e lëvizjes paralele,të ngritjes në detyrë dhe aplikim nga jashtë Shërbimit Civil për pozicionin:

  • Sekretar i Pergjithshem
  • Kategoria e pagës I-b

Afati për dorëzimin e dokuentave për LËVIZJE PARALELE:  20 Shkurt 2020

Afati për dorëzimin e dokumentave për NGRITJE NË DETYRË: 25 Shkurt 2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : shpallje sp 04.02.2020