BASHKIA FINIQ, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit  25 dhe 26 , të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, si dhe mbështetur në Planin vjetor të shpalljes së vendeve vakante për vitin 2021, Drejtoria e   Burimeve Njerëzore, në Bashkinë Finiq shpall procedurat e lëvizjes paralele, të ngritjes në detyrë për kategorinë e mesme drejtuese  për pozicionin:

 

  • Drejtor pranë Drejtorisë së bujqësisë dhe ujitje-kullimit       – kategoria e pagës II-b;
  • 1 ( Një) Specialist inxhinjer mjedisi –kategoria IV-a
  • 1 ( Një) Specialist inxhinjer ndertimi –kategoria IV-a
  • 1 ( Nje) Specialist I Turizmit dhe Kulturës –kategoria IV-a
  • (2) dy Specialist i menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës –kategoria IV-a
  • 2 (dy) Specialist Topograf pranë Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit –kategoria IV-a
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje__