BASHKIA FINIQ SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe të Kreut II, IV dhe  VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015:

Drejtoria e  Burimeve Njerëzore te Bashkisë Finiq , në përfundim te verifikimit të   kandidatëve per permbushjen e kushteve te levizjes paralele dhe kerkesave te posacme te percaktuara ne shpalljen per konkurrim, njofton se për  pozicionin:

1 (nje) Specialist I Teknologjisë së Informacionit  , Kategoria e Pages IV-a

 

Nuk ka kantidat  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe të Kreut II, IV dhe  VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015:

Drejtoria e  Burimeve Njerëzore te Bashkisë Finiq , në përfundim te verifikimit të   kandidatëve per permbushjen e kushteve te levizjes paralele dhe kerkesave te posacme te percaktuara ne shpalljen per konkurrim, njofton se për  pozicionin:

1 (nje) Specialist Topograf  , Kategoria e Pages IV-a

Nuk ka kantidat  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe të Kreut II, IV dhe  VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015:

Drejtoria e  Burimeve Njerëzore te Bashkisë Finiq , në përfundim te verifikimit të   kandidatëve per permbushjen e kushteve te levizjes paralele dhe kerkesave te posacme te percaktuara ne shpalljen per konkurrim, njofton se për  pozicionin:

1 (nje) Specialist Hartograf  , Kategoria e Pages IV-a

 

Nuk ka kantidat  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të

Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave: Drejtoria e  Burimeve Njerëzore te Bashkisë Finiq në përfundim te verifikimit paraprak të   kandidatëve per permbushjen e kushteve te levizjes paralele dhe kerkesave te posacme te percaktuara ne shpalljen per konkurrim, njofton se për  pozicionin:

Pergjegjes prane Sektorit te aseteve dhe statistikave– kategoria e pages III-a/1

 

 Nuk ka kantidat  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të

Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave: Drejtoria e  Burimeve Njerëzore te Bashkisë Finiq në përfundim te verifikimit paraprak të   kandidatëve per permbushjen e kushteve te levizjes paralele dhe kerkesave te posacme te percaktuara ne shpalljen per konkurrim, njofton se për  pozicionin:

Drejtor i   shërbimeve sociale,shëndetësore, rinisë dhe sporteve – Kat. e pages II-b;,

 

 Nuk ka kantidat  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.