BASHKIA FINIQ – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe të Kreut II, IV dhe  VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015:

Drejtoria e  Burimeve Njerëzore te Bashkisë Finiq , në përfundim te verifikimit të   kandidatëve per permbushjen e kushteve per pranim ne sherbimin civil dhe kerkesave te posacme te percaktuara ne shpalljen per konkurrim, njofton se për  pozicionin:

 

 

1 (nje) Inspektor  i Vjeljes se Tarifave dhe Taksave  , Kategoria e Pages IV-a

 

Kandidat  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është    znj. Elona Shena