BASHKIA FIER – VENDE TE LIRA

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njesia Pergjegjese ne Bashkine Fier shpall procedurat e lëvizjes paralele, dhe  ngritjes në detyrë për pozicionet :

 

  1. Drejtor i Drejtorise se Mardhenieve me Publikun dhe Arkiv-Protokollin: kategoria e II-b
  2. Drejtore i Drejtorise se Menaxhimit te Pronave ; kategoria II-b
  3. Drejtor i Drejtorise se Pergatitjes se Dokumentacionit dhe Certifikimit te Tokave Bujqesore: Kategoria II-b
  4. Drejtor i Drejtorise se Zhvillimit Rural dhe Statistikave Bujqesore; kategoria II-b
  5. Drejtor i Drejtorise se Emergjencave Civile; kategoria II-b

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për Levizjen Paralele eshte: 16.09.2019

Afati per dorezimin e dokumentave per Ngritjen ne Detyre eshte: 21.09.2019

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Shpallje kateg e Mesme Drejtuese