BASHKIA FIER – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njesia Pergjegjese ne Bashkine Fier shpall procedurat e lëvizjes paralele, dhe  ngritjes në detyrë për pozicionet :

  1. Shef i Sektorit te Personel-Administrates, ne Drejtorine e Burimeve dhe Sherbimeve Njerezore; kategoria III -a
  2. Shef Sektori ne Njesine e Integrimit Europian dhe Hartimit te Projekteve per Investimet e Huaja dhe Vendase, prane Drejtorise se Projekteve te Infrastruktures ; kategoria III-a
  3. Shef i Sektorit te Kontrollit dhe Ndjekjes se Detyrimeve, ne Drejtorine e Taksave dhe Tarifave; kategoria III-a

Afati për dorëzimin e dokumentave për Levizjen Paralele eshte: 21.09.2019

Afati per dorezimin e dokumentave per Ngritjen ne Detyre eshte: 28.09.2019

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : Shpallje kategoria e Ulet Drejtuese (Shefa Sektori)