BASHKIA FIER, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Fier shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë për pozicionin:

 •  Drejtor i Drejtorise se Manaxhimit te Pronave, kategoria e II-b
 • Drejtor i Drejtorise se Hartimit te Projekteve dhe Infrastruktures, kategoria e II-b
 •  Drejtor i Drejtorise se Administrimit, Mbrojtjes se Tokes Bujqesore dhe Veterinarise, kategoria e II-b
 •  Pergjegjes Sektori ne Drejtorine e Taksave dhe Tarifave Vendore, kategoria III-a
 • 1 Specialist në Drejtorinë e Menaxhimit te Pronave, kategoria III-b
 • · 1 Specialist ne Drejtorine e Finaces, Buxhetit dhe Kontabilitetit, kategoria III-b
 • · 2 Specialist në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore ne, kategoria III-b
 • · 3 Specialiste ne Drejtorine e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit, Sistemit te Adresave, Transportit Publik dhe Sinjalistikes Rrugore, kategoria III-b
 • · 2 Specialiste ne Drejtorine e Programimit, Kontrollit te Puneve Publike dhe Investimeve, kategoria III-b
 • · 2 Specialiste ne Drejtorine e Integrimit Europian, Hartimit te Projekteve per Investimet e Huaja dhe Diaspores, kategoria III-b
 • · 3 Specialiste ne Drejtorine e Prokurimeve, kategoria III-b
 • · 1 Specialist në Drejtorine Juridike, kategoria III-b
 • · 1 Specialist në Drejtorine e Sherbimit Social, kategoria III-b
 • · 3 Specialiste ne Drejtorine e Vleresimit te Ofertave dhe Raportimit te Zbatimit te Kontratave, kategoria III-b
 • · 3 Specialiste ne Drejtorine e Administrimit, Mbrojtjes se Tokes Bujqesore dhe Veterinarise, kategoria III-b
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR
 • Kerkese per publikim per vende te lira pune kategoria e mesme dhe e ulet drejtuese, Bashkia Fier