BASHKIA FIER, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Fier shpall procedurat e konkurimit për pozicionet:

1. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Finances, Buxhetit dhe Kontabilitetit; kategoria e II-a

2. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Taksave dhe Tarifave Vendore dhe planifikimit te Zhvillimit te Territorit kategoria e II-a

3. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Puneve Publike Hartimit te Projekteve te Infrastruktures kategoria e II-a

4. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Burimeve dhe Sherbimeve Njerezore Marrdhenieve me Publikun dhe QKB kategoria e II-a

5. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Legjislacionit kategoria e II-a

6. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Veterinarise Administrimit dhe Mbrojtjes se tokes Bujqesore Administrimit te Fondit Pyjor dhe Kullotave kategoria e II-a

7. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimit Social dhe Qendres se Femijeve me Aftesi Ndryshe kategoria e II-a

8. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Kundervajtjeve Administrative, Emergjencave Civile dhe IVMT kategoria e II-a

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje per drejtor kat larte Drejtuese