BASHKIA FIER – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Dretoria e Burimeve dhe Sherbimeve Njerezore ne Bashkine Fier shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

  1. Dy (2) specialiste  në Drejtorine Juridike- Kategoria: III-b

  2. Tre (3) specialiste në Drejtorine e Pergatitjes se Dokumentacionit per Regjistrimin dhe Çertifikimin e Tokave Bujqesore – Kategoria: III-b

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Shpallje per Juristet