BASHKIA FIER, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Nenit 26, te Ligjit 152/2013 “Per Nepunesin Civil” i ndryshuar, si dhe te Kreut II dhe III
te Vendimit Nr. 242, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, Bashkia Fier shpall procedurat e
levizjes paralele, ngritjes ne detyre dhe pranimit nga jashte per pozicionin:

1. Drejtor i Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore, kategoria e II-b

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: BASHKIA FIER