BASHKIA ELBASAN – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LEVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE

 Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Bashkia Elbasan shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • Përgjegjës, Sektori i Turizmit dhe Trashgimisë Kulturore në Drejtorinë e Politikave të Trashgimisë Kulturore, Turizmit dhe Sportit– Kategoria  IIIA/1

PËR TË DY PROCEDURAT (LËVIZJE PARALELE dhe NGRITJE NË DETYRE) APLIKOHET NË TË NJËJTËN KOHË

Afati për dorëzimin e dokumentave për LËVIZJE PARALELE:     9.03.2020

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për NGRITJE NË DETYRË:  14.03.2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur  :

  1.  BASHKIA ELBASAN