BASHKIA ELBASAN, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” (i ndryshuar), si dhe të Kreut II dhe III të Vendimit Nr.242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave (i ndryshuar), Bashkia Elbasan, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurim njofton, se:

Ø Përgjegjës, Sektori i këshillimit të biznesit dhe ndihmës juridike e teknike në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore – Kategoria IIIA;

Ø Përgjegjës, Sektori i terrenit në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore – Kategoria IIIA;

Ø Përgjegjës, Sektori i Monitorimit të Performancës, Trainimit dhe Karrierës në Drejtorinë e Administratës, Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Monitorimit të Performancës – Kategoria IIIA;

Ø Përgjegjës, Sektori Planifikimit dhe Zbatimit të infrastrukturës në Territor në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit – Kategoria III A/1

Ø 1 Specialist, Sektori Investimeve në Drejtorinë be Prokurimeve Publike – Kategoria III B.

Ø 1 Specialist (jurist) për Këshillin Bashkiak, Sektori Arkiv Protokoll në Drejtorinë e Administratës, Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Monitorimit të Performancës – Kategoria III B.

Ø 1 Specialist (analist pune), Sektori i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e Administratës, Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Monitorimit të Performancës – Kategoria III B.

Ø 1 Specialist, Sektori i këshillimit të biznesit dhe ndihmës juridike e teknike në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore – Kategoria III B.

Ø 1 Specialist, Sektori i terrenit në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore – Kategoria III B.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Kerkese per publikim