Bashkia Elbasan , Vende te lira pune

Në zbatim të Nenit 26,  të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III  të Vendimit Nr.242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,i ndryshuar, Bashkia Elbasan shpall proçedurën e lëvizjes paralele dhe  ngritjen në detyrë ose pranim  jashtë sherbimit civil  per pozicionet:

  • Drejtor, Drejtoria e  Integrimit  Europian,  Projekteve  Strategjike  dhe  Inovacionit Kategoria  II B
  • 1 Specialist Ndihmës Ekonomike në Lagjen Nr. 1 – Kategoria IV A.
  • 1 Specialist Ndihmës Ekonomike në Lagjen Nr. 4– Kategoria IV A.
  • 1 Specialist, Sektori Kordinimit të Politikave Strategjike dhe Konsultimeve me Publikun  në Drejtorinë  e  Integrimit  Europian,  Projekteve  Strategjike  dhe  Inovacionit – III B
  • 1 Specialist , Sektori Arsimit Parauniversitar në Drejtorinë e Politikave të Arsimit, Trashëgimisë Kulturore dhe Turizmit- Kategoria III B
  • 1 Specialist , Sektori i  Mbrojtjes  së Fëmijëve  dhe Barazisë Gjinore në  Drejtorinë e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar – Kategoria  III B
  • 3 Specialist, Sektori Mbrojtjes dhe Kujdesjes Sociale ( Ndihma Ekonomike ) në Drejtorinë e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar – Kategoria  III B.
  • 1 Specialist (Jurist) në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore  -Kategoria III B.
  • Përgjegjës, Sektori  Vlerësimit dhe Kadastrës Fiskale ,  Drejtoria   Taksave  dhe  Tarifave  Vendore  – Kategoria III A/1
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Kerkese_per_publikim