BASHKIA ELBASAN – VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe nenit  25  të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII  të Vendimit Nr.243, datë 18/03/2015 i ndryshuar, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Elbasan shpall proçedurën e lëvizjes paralele dhe pranim ne sherbimin civil  për kategorinë ekzekutive  në pozicionet :

    – Specialist Sektori I Zhvillimit te Politikave te Artit dhe Sportit  Drejtoria e Politikave te      Trashegimise Kulturore,Turizmit dhe Sportit – Kategoria III B.

Lloji i diplomës “Arsimi i Lartë”.

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Shpallje Arsimi i larte Master Shkencor