BASHKIA ELBASAN – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015 i ndryshuar, të Këshillit të Ministrave,

Për sa më sipër, bashkëlidhur po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për proçedurën e pranimit në shërbimin civil.

 

 

  • Kandidati i kualifikuar  për të vazhduar  fazën e dytë të vlerësimit  për proçedurën  e pranimit   në shërbimin civil për pozicionin Specialiste,Sektori Sektori i Projekteve Strategjike, Marredhënieve me BE e Donatoret e Huaj  në Drejtorinë e Politikave Strategjike dhe Media është

 

  1. Anxhela Muça

 

  • Kandidati i kualifikuar  për të vazhduar  fazën e dytë të vletrësimit  për proçedurën  e ngritjes  në detyrë për pozicionin “Drejtor, Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe Projekteve” është

 

  1. Alba Canaj

 

Testimi me shkrim  do të zhvillohet  në ambjentet e  Bashkisë Elbasan  në datë 04.11.2019 ora  10:00

Intervista e strukturuar  me gojë do të zhvillohet e Bashkisë Elbasan  në datë  04.11.2019 ora 12:00.