BASHKIA ELBASAN , SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II të Vendimit Nr.242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Bashkia Elbasan, në përfundim të proçedurës për ngritje në detyrë ose pranim nga jashtë shërbimit civil njofton se kandidati fitues për pozicionin

Drejtor, Drejtoria e Informacionit, Statistikave dhe Koordinimit -Kategoria II B është:

Zj. Arjola Mehmetaj