BASHKIA ELBASAN, SHPALLJE FITUESI

Bashkia Elbasan në zbatim të ligjit 152/2013”Për nëpunësin civil”,si dhe të Kreut IV, të vendimit nr.243 datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministratve, në përfundim të proçedurës së pranimit nga jashtë shërbimit civil njofton se kandidatët fitues janë:

Ø Specialist (jurist) për Këshillin Bashkiak, Sektori Arkiv Protokoll në Drejtorinë e Administratës, Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Monitorimit të Performancës çshtë fitues Znj. Livia Guri

Ø Specialist (analist pune), Sektori i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e Administratës, Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Monitorimit të Performancës çshtë fitues Znj. Arisa Dedja

Ø Specialist, Sektori i këshillimit të biznesit dhe ndihmës juridike e teknike në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore është fitues Znj. Diana Toli

Ø Specialist, Sektori i terrenit në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore është fitues Z. Ingrid Këmbora

Ø Specialist, Sektori Investimeve në Drejtorinë be Prokurimeve Publike mbyllet pa fitues