BASHKIA ELBASAN, SHPALLJE FITUESI

Bashkia Elbasan në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013”Për nëpunësin civil”,si dhe të Kreut IV, të vendimit nr.243 datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministratve, në përfundim të fazes së vlerësimit të kandidatëve , njofton se për pozicionet:

1. Specialist i kontrollit të lejeve, në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit – Kategoria III B kandidati fitues është Zj. Emi Shiku

2. Specialist i sektorit të planifikimit dhe zbatimit të infrastrukturës në territor, në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit – Kategoria III B kandidati fitues është Zj. Anamariua Gjoshi

3. 2 (pozicione) Specialist, Sektori i politikave të kompesimit për FN dhe koordinimit të strukturave vullnetare, Drejtoria e Emergjencave Civile – Kategoria III B kandidatë fitues janë Zj. Nevila Dybeli dhe Zj. Erina Dybeli

4. Specialist, Sektori i ankimimit administrativ dhe përfaqësimit në Gjykatë, Drejtoria Juridike – Kategoria III B kandidati fitues është Z. Marko Ranxha

5. Specialist, Sektori i ligjshmërisë së akteve dhe hartimit të kontratave, Drejtoria Juridike – Kategoria III B kandidati fitues është Zj. Elarta Fetahu

6. Specialist, Sektori i njësisë së prokurorimit, Drejtoria e Prokurorimeve Publike – Kategoria III B kandidati fitues është Zj. Iralda Hasko

7. Specialist (jurist), Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore – Kategoria III B;

8. Specialist, Drejtoria e Auditit të Brendshëm – Kategoria III B kandidati fitues është Zj. Ester Ruçi

9. Specialist, Sektori i mbrojtjes së konsumatorit, Drejtoria e Politikave të Shërbimit Urban – Kategoria III B kandidati fitues është Zj. Brunilda Bualli

10. Specialist protokolli, Sektori Arkiv Protokoll, Drejtoria e Administratës dhe Burimeve Njerëzore – Kategoria III B kandidati fitues është Zj. Blerta Çilingiri

 

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III të Vendimit Nr.242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Elbasan, në përfundim të proçedurës së ngritjes në detyrë ose pranim nga jashtë shërbimit civil njofton se kandidatët fitues janë:

1. Përgjegjës, Sektori Koordinimit të Njësive Administrative dhe Lagjeve në Drejtorinë e Informacionit, Statistikave dhe Koordinimit- Kategoria III A/1 kandidati fitues është Z. Islam Kaçuli

2. Përgjegjës, Sektori Kushteve Tekniko-Ligjore të Territorit në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit – Kategoria III A/1 kandidati fitues është Zj. Marsilda Petrela

3. Përgjegjës, Sektori Kontrollit të Lejeve në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit – Kategoria III A/1 kandidati fitues është Z. Metion Musmuça

4. Përgjegjës, Sektori Njësisë së Prokurimit në Drejtorinë e Prokurimeve Publike – Kategoria III A/1 kandidati fitues është Z. Enea Sanço

5. Përgjegjës, Sektori Komunikimit Mediatik dhe Shtypit në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit dhe Medias – Kategoria III A/1 kandidati fitues është Zj. Lorena Haxhiymeri

6. Përgjegjës, Sektori Monitorimit , Asistencës dhe Shërbimit Social në Drejtorinë e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar – Kategoria III A/1. kandidati fitues është Z. Everest Dedja

 

Bashkia Elbasan, në zbatim të nenit 32 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut VIII, të Vendimit nr.118,datë 05.03.2014 të Këshillit të Ministrave i ndryshuar, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionet :

1. Drejtor i Përgjithshëm në Drejtorinë e Përgjithshmetë Politikave Strategjike , Sociale e Shërbimeve Komunitare – Kategoria II A

1.1 Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e konkurimit për ngritje në detyrë është Z. Ervin Muço

2. Drejtor i Përgjithshëm në Drejtorinë e Përgjithshmetë të Politikave të Arsimit Parashkollor , Trashëgimisë Kulturore , Turizmit dhe Sportit- Kategoria II A

2.1 Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e konkurimit për proçedurën e pranimit në shërbimit civil në kategorinë e lartë drejtuese është Z. Luan Dervishi

 

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” (i ndryshuar), si dhe Vendimit Nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave (i ndryshuar), Bashkia Elbasan, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurim njofton, se:

1. Për pozicionin, Specialist (Jurist) për Këshillin Bashkiak, Sektori Arkiv Protokoll në Drejtorinë e Administratës, Burimeve Njerëzore dhe Monitorimit të Performancës – Kategoria III B është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për pranim në shërbimin civil Zj.Livia Guri dhe Alketa Qosja

2. Për pozicionin Specialist (analist pune), Sektori Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e Administratës, Burimeve Njerëzore dhe Monitorimit të Performancës – Kategoria III B është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për pranim në shërbimin civil Zj. Arisa Dedja

3. Për pozicionin Specialist, Sektori Këshillimit të Biznesit dhe Ndihmës Juridike e Teknike në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore-Kategoria III B është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për pranim në shërbimin civil Zj. Diana Toli

4. Për pozicionin Sektori Terrenit në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për pranim në shërbimin civil Zj. Ingrid Këmbora

5. Për pozicionin Specialist, Sektori Investimeve në Drejtorinë e Prokurimeve Publike nuk ka kandidat për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datë 28.02.2023, ora 09:00, tek salla e mbledhjeve të Bashkisë Elbasan.

Intervista do të zhvillohet në datën 13.03.2023 , ora 09:00, tek salla e mbledhjeve të Bashkisë Elbasan.

 

Në zbatim , të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” (i ndryshuar), si dhe Vendimit Nr.242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave (i ndryshuar), Bashkia Elbasan, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurim njofton, se:

1. Për pozicionin Përgjegjës, Sektori Këshillimit të Biznesit dhe Ndihmës Juridike e Teknike në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore – Kategoria III A/1 është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për pranim në shërbimin civil Zj. Xhoana Kila

2. Për pozicionin Përgjegjës, Sektori Terrenit në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore – Kategoria III A është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për ngritje në detyrë Z. Aurel Beluli

3. Për pozicionin Përgjegjës, Sektori Monitorimit të Performancës, Trajnimit dhe Karrierës në Drejtorinë e Administratës, Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Monitorimit të Performancës- Kategoria III A. është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për pranim në shërbimin civil Zj. Anja Hodaj

4. Për pozicionin Përgjegjës, Sektori Planifikimit dhe Zhvillimit të infrastrukturës në Territor në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit – Kategoria III A/1nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e konkurimit.

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datë 28.02.2023, ora 09:00, tek salla e mbledhjeve të Bashkisë Elbasan.

Intervista do të zhvillohet në datën 13.03.2023 , ora 10:00, tek salla e mbledhjeve të Bashkisë Elbasan.