BASHKIA ELBASAN – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 i ndryshuar, të Këshillit të Ministrave,

Bashkia Elbasan,shpall proçedurën e lëvizjes paralele  dhe ngritjen  ne detyrë  dhe aplikimin   nga jashtë shërbimit  civil.

Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore në Bashkinë Elbasan, në përfundim  të verifikimit  përfundimtar  të kandidatëve , për përmbushjen  e  kushteve  të lëvizjes  paralele  dhe kërkesave të veçanta  të shpallura  në shpalljen për konkurim  njofton  se

Drejtor, Drejtoria Detyrave  të Projektim Standartizimit dhe Azhornimit të Tokave – kategoria  e  pagës II-b

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dyte te konkurimit  për  proçedurën e lëvizjes paralele është:

  1. Raimond Hazballa

Intervista e strukturuar  me  gojë do të  zhvillohet  në datë  16.10.2019 ora 11:00 në ambjentet e Bashkisë Elbasan.