BASHKIA ELBASAN – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 i ndryshuar, të Këshillit të Ministrave,
Bashkia Elbasan,shpall proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjen ne detyrë dhe aplikimin nga jashtë shërbimit civil
Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore në Bashkinë Elbasan , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim njofton se

Drejtor, Drejtoria Detyrave të Projektim Standartizimit dhe Azhornimit të Tokave – kategoria e pagës II-b

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dyte te konkurimit për proçedurën e lëvizjes paralele është:
1. Raimond Hazballa

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 16.10.2019 ora 11:00 në ambjentet e Bashkisë Elbasan.