Bashkia Elbasan SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

Përgjegjës, Sektori i Urbanistikës ligjore dhe lejeve të përdorimit, Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe e Projekteve

 Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 24, të Kreut III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Elbasan, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • Përgjegjës, Sektori i Urbanistikës ligjore dhe lejeve të përdorimit, Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe e Projekteve – Kategoria  IIIA/1

 

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

  1. Sanuela Hyskja

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datë 13.10.2020, ora 11:00, në ambientet e Bashkisë Elbasan.

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 14.10.2020, ora 11:00, në ambjentet e Bashkisë Elbasan.