Bashkia Elbasan SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM FITUESI

PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE

Përgjegjës, Sektori i Turizmit dhe Trashgimisë Kulturore në Drejtorinë e Politikave të Trashgimisë Kulturore, Turizmit dhe Sportit

 Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Elbasan, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë njofton se kandidati fitues është:

 1. Denada Kristo
 2. NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTES SE FITUESVE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Lloji i diplomës “Inxhinieri Pyjore” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

   Bashkia Elbasan, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:

   

  • Specialist kadastre, Drejtoria e Shërbimeve Pyjore, Bujqësore, Veterinare dhe Mjedisore – kategoria IVA

  Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

  1. Astrit Muça 82 pikë