BASHKIA ELBASAN – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Lloji i diplomës “Inxhinieri Ndërtimi/Arkitekturë” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Bashkia Elbasan, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

• 2 Specialist, Sektori i Zhvillimit të Tokës, Infrastrukturës dhe Mjedisit, Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe Projekteve – Kategoria III B

• Specialist, Sektori i Ptrojekteve dhe Shërbimeve Inxhinierike, Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe Projekteve – Kategoria III B

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Juxhin Shishmani
2. Kaltra Qosja
3. Metjon Musmuça

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Elbasan në datën 28.08.2020 ora 11.00.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Elbasan në datën 31.08.2020 ora 11.00.

 

• Specialist, Sektori i Ptrojekteve dhe Shërbimeve Inxhinierike, Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe Projekteve – Kategoria IV A

Lloji i diplomës “Inxhinieri Ndërtimi/Arkitekturë/Dizajn” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Ira Hysa

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Elbasan në datën 28.08.2020 ora 11.00.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Elbasan në datën 31.08.2020 ora 11.00.

 

• Specialist, Sektori i Ankesave dhe Kërkesave të Qytetarëve, Drejtoria e Informacionit – Kategoria III B
• Specialist, Sektori i Asistencës Teknike, Drejtoria e Teknologjisë dhe Informacionit – Kategoria III B
• Specialist, Njësia pë Integrim Europian dhe Ndihmës së Huaj, Drejtoria e Politikave Strategjike, Inovacionit dhe Medias Kategoria -IIIB

Lloji i diplomës “Arsim i Lartë” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Adela Laroshi
2. Enxhi Vako
3. Gent Kallajxhiu

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Elbasan në datën 28.08.2020 ora 11.00.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Elbasan në datën 31.08.2020 ora 11.00.

 

  • Inspektor, Inspektoriati i Mjedisit- Kategoria IVA

Lloji i diplomës “Arsim i Lartë” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Enea Hasekiu

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Elbasan në datën 28.08.2020 ora 11.00.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Elbasan në datën 31.08.2020 ora 11.00.

 

Lloji i diplomës “Inxhinieri Ndërtimi”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

• Specialist, Sektori i Planifikimit të Territorit dhe Hartimit te PDV dhe GIS, Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe Projekteve – kategoria IIIB

Kandidati fitues është:

1. Petrit Lamçja