BASHKIA ELBASAN – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 i ndryshuar, të Këshillit të Ministrave,

Bashkia Elbasan,shpall proçedurën e lëvizjes paralele  dhe ngritjen  ne detyrë  dhe aplikimin   nga jashtë shërbimit  civil.

Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore në Bashkinë Elbasan, në përfundim të verifikimit  paraprak  të kandidatëve, për përmbushjen  e  kushteve  të lëvizjes  paralele  dhe kërkesave të veçanta  të shpallura  në shpalljen për konkurim  njofton  se për pozicionin:

  • Drejtor, Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe Projekteve  – kategoria  e  pagës II-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit