BASHKIA ELBASAN – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si  dhe të Kreut III, pika 24,43 të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 i ndryshuar, të Këshillit të Ministrave, Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore në Bashkinë Elbasan, në përfundim të verifikimit  përfundimtar  të kandidatëve, për përmbushjen  e  kushteve  dhe kërkesave të veçanta  të shpallura  në shpalljen për konkurim  njofton  se:

Kandidati i kualifikuar  për të vazhduar  fazën e dytë të vletrësimit  për proçedurën  e ngritjes  në detyrë për pozicionin :

  • Drejtor, Drejtoria Administratës dhe Burimeve Njerëzore ” është :
  1. Lorena Balliu

Testimi me shkrim  do të zhvillohet  në ambjentet e  Bashkisë Elbasan  në datë 27.01.2020  ora  10:00

Intervista e strukturuar  me gojë do të zhvillohet e Bashkisë Elbasan  në datë  27.01.2020 ora 12:00.