BASHKIA ELBASAN – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Elbasan në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se kandidati/kandidatët fitues për grupin e pozicioneve:

  • Specialist Sektori I Zhvillimit te Politikave te Artit dhe Sportit Drejtoria e Politikave te Trashegimise Kulturore,Turizmit dhe Sportit – Kategoria III B

1. Gentian Bylykbashi 84 pi