BASHKIA ELBASAN – SHPALLJE FITUESI

 

Në zbatim  të Nenit 26 te ligjit  152/2013”Për Nëpunësin Civil , i ndryshuar , pika  39 kreu III të Vendimit  të Këshillit të Ministrave   nr, 242 date 18.03.2015”Për plotesimin e vendeve të lira  në kategorinë e ulet dhe te mesme  drejtuese”, Bashkia Elbasan , shpall  fituesin   në proçedurën  e  ngritjes në detyrë dhe  pranim nga jashtë shërbimit civil   në kategorinë e  mesme  drejtuese  në pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit dhe Projekteve  si mëposhtë:

 

 Drejtor në Drejtorinë e  Planifikimit të Territorit dhe Projekteve-  Kategoria II B

 

  1. Alba Canaj