BASHKIA ELBASAN – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,Njësia përgjegjëse në Bashkinë Elbasan në përfundim të proçedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  kandidati fitues për pozicionin:

Specialiste,Sektori Sektori i Projekteve Strategjike, Marredhënieve me BE e Donatoret e Huaj  në Drejtorinë e Politikave Strategjike dhe Media është

 

  1. Anxhela Muça