BASHKIA ELBASAN – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim  të Nenit 26 te ligjit  152/2013”Për Nëpunësin Civil , i ndryshuar, Kreu  II  të Vendimit  të Këshillit të Ministrave   nr, 242 date 18.03.2015”Për plotesimin e vendeve të lira  në kategorinë e ulet dhe te mesme  drejtuese”, Bashkia Elbasan , shpall  fituesin   në proçedurën  e  lëvizjes  paralele   në kategorinë e  mesme  drejtuese  në pozicionin Drejtor në Drejtorinë e  Detyrave të Projektim Standartizimit dhe Azhornimit të Tokave” si mëposhtë:

 

 “Drejtor në Drejtorinë e  Detyrave të Projektim Standartizimit dhe      Azhornimit të Tokave”

  1. Raimond Hazballa