Bashkia Elbasan – Shpallje fitues

 

 

 

NJOFTIM FITUESI

 

PËR  KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

 

 

 

Në zbatim të Kreut V neni 26 e ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, pika 39 Kreu III Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Elbasan shpall fitues në procedurën e ngritjes në detyrë në kategorinë e ulet  drejtuese në pozicionin“ Përgjegjës, Sektori  i kontrollit te zhvillimit te Tokes, Infrastruktures dhe Mjedisit ne Drejtorine e   planifikimi te Territorit dhe Projekteve’”/ Kategoria IIIA/1 si më poshtë:

 

 

Përgjegjës, Sektori  i kontrollit te zhvillimit te Tokes, Infrastruktures dhe Mjedisit ne Drejtorine e   planifikimi te Territorit dhe Projekteve/ Kategoria IIIA/1

 

 

  1. Valbona Lufta