BASHKIA ELBASAN – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 i ndryshuar, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Elbasan,shpall proçedurën e lëvizjes paralele  dhe ngritjen  ne detyrë  dhe aplikimin   nga jashtë shërbimit  civil. Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore në Bashkinë Elbasan, në përfundim të verifikimit  përfundimtar të kandidatëve, për përmbushjen  e  kushteve  të lëvizjes  paralele  dhe kërkesave të veçanta  të shpallura  në shpalljen për konkurim  njofton  se për pozicionin:

 

Drejtor, Drejtoria e Administratës dhe Burimeve Njerëzore   – kategoria  e  pagës II-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 

Duke filluar nga data 13.01.2020 , do të njoftohen nëpërmjet faqes së Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe faqes zyrtare të Bashkisë Elbasan, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për proçedurën e ngritjes në detyrë dhe pranimi nga jashtë shërbimit civil, në lidhje me datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.

Kandidati i kualifikuar  për të vazhduar  fazën e dytë të vletrësimit  për proçedurën  e ngritjes  në detyrë për pozicionin “Drejtor, Drejtoria Administratës dhe Burimeve Njerëzore ” është:

  1. Lorena Balliu

Testimi me shkrim  do të zhvillohet  në ambjentet e  Bashkisë Elbasan  në datë 27.01.2020  ora  10:00

Intervista e strukturuar  me gojë do të zhvillohet e Bashkisë Elbasan  në datë  27.01.2020 ora 12:00.