BASHKIA ELBASAN REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA ELBASAN REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL
NË KATEGOR1NË EKZEKUTIVE
Lloji i diplômes “Inxhinieri Ndërtimi” niveli minimal i diplômes “Master Shkencor”Bashkia Elbasan, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe
të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përm bushjen e kërkesave të përgjithshme
dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:
• Specialist, Sektori i Planifikimit të Territorit dhe Hartimit të PDV dhe GIS, Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe Projekteve – Kategoria III B

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit

NJOFTIM M BIREZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
PËR NGRITJE NË DETYRË
NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE
Përgjegjës, Sektori i Turizmit dhe Trashgimisë Kulturore në Drejtorinë e Politikave të Trashgimisë Kulturore, Turizmit dhe Sportit
Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 24, të  Kreut III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Elbasan, në
përfundim të verifikim it paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë ose pranim në shërbimin civil dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:
• Përgjegjës, Sektori i Turizmit dhe Trashgimisë Kulturore në Drejtorinë e Politikave te rashgimisë Kulturore, Turizmit dhe Sportit
Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrim it është/janë:
1. Denada Kristo
Testimi me shkrim do të zhvillohet në datë 24.08.2020, ora 11:00, në ambientet e Bashkisë lbasan.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 25.08.2020, ora 11:00, në ambjentet eBashkisë Elbasan.