Bashkia Elbasan REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia  Elbasan REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

  • NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

   Përgjegjës, Sektori I Turizmit dhe Trashgimisë Kulturore, Drejtoria e Politikave të Trashgimisë Kulturore, Turizmit dhe Sportit

   Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Elbasan, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit

  Duke filluar nga data 09.08.2020, do të njoftohen nëpërmjet faqes së Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe faqes zyrtare të Bashkisë Elbasan, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e ngritjes në detyrë ose pranim në shërbimin civil, në lidhje me datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.

   

  • Inspektor, Inspektoriati i Mjedisit– Kategoria IVA NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELENË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

   Lloji i diplomës “Arsim i Lartë” niveli minimal i diplomës“Master Shkencor”

   Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

  Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

  Duke filluar nga data 15.08.2020 , do të njoftohen nëpërmjet faqes së Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe faqes zyrtare të Bashkisë Elbasan, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil, në lidhje numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.

  • Specialist, Sektori i Ankesave dhe Kërkesave të Qytetarëve, Drejtoria e Informacionit – Kategoria III B
  • Specialist, Sektori i Asistencës Teknike, Drejtoria e Teknologjisë dhe Informacionit – Kategoria III B
  • Specialist, Njësia pë Integrim Europian dhe Ndihmës së Huaj, Drejtoria e Politikave Strategjike, Inovacionit dhe Medias Kategoria III BNJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELENË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

    Lloji i diplomës “Arsim i Lartë” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

   Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

   • Specialist i Ndihmës Ekonomike, Sektori i Mbrojtjes dhe Kujdesjes Social (Ndihma Ekonomike), Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar – Kategoria IVA

   Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

   Duke filluar nga data 15.08.2020 , do të njoftohen nëpërmjet faqes së Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe faqes zyrtare të Bashkisë Elbasan, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil, në lidhje numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.

   NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELENË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) 

   Lloji i diplomës “Arsim i Lartë” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

   Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

  Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

  Duke filluar nga data 15.08.2020 , do të njoftohen nëpërmjet faqes së Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe faqes zyrtare të Bashkisë Elbasan, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil, në lidhje numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.

  • 2 Specialist, Sektori i Zhvillimit të Tokës, Infrastrukturës dhe Mjedisit, Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe Projekteve – Kategoria III B NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELENË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) 

   Lloji i diplomës “Inxhinieri Ndërtimi/Arkitekturë” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

   Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

  • Specialist, Sektori i Ptrojekteve dhe Shërbimeve Inxhinierike, Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe Projekteve – Kategoria III B

   

  Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

   

  Duke filluar nga data 15.08.2020 , do të njoftohen nëpërmjet faqes së Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe faqes zyrtare të Bashkisë Elbasan, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil, në lidhje numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.