BASHKIA ELBASAN, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” (i ndryshuar), si dhe të Kreut II dhe III të Vendimit Nr.242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave (i ndryshuar), Bashkia Elbasan, në përfundim të konkurimit për pozicionin:

Ø Drejtor në Drejtorinë e Administratës dhe Burimeve Njerëzore – Kategoria II B,

Shpall fitues për këtë pozicion Zj.Ermira Tafani.

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” (i ndryshuar), si dhe të Kreut II dhe III të Vendimit Nr.242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave (i ndryshuar), Bashkia Elbasan, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurim njofton, se:

1. Për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Auditit të Brendshëm – Kategoria II B,

– Është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për ngritje në detyrë Z.Behar Tashi.

 

2. Për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore – Kategoria II B,

2.1.Nuk ka aplikime për ngritje në detyrë;

2.2.Është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për pranim në shërbimin civil Z.Klevis Çullhaj.

 

3. Për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Politikave të Arsimit, Trashëgimisë Kulturore dhe Turizmit – Kategoria II B,

3.1.Nuk ka aplikime për ngritje në detyrë;

3.2.Është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për pranim në shërbimin civil Z.Kliton Kapaj.

 

4. Për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Integrimit Europian, Projrkteve Strategjike dhe Inovacionit – Kategoria II B,

– Është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për ngritje në detyrë Zj.Kaltra Qosja.

 

5. Për pozicionin Përgjegjës, Sektori Koordinimit të Njësive Administrative dhe Lagjeve në Drejtorinë e Informacionit, Statistikave dhe Koordinimit – Kategoria III A/1,

– Është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për ngritje në detyrë Z.Islam Kaçuli.

 

6. Për pozicionin Përgjegjës, Sektori Kontrollit të Lejeve në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit – Kategoria III A/1,

– Është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për ngritje në detyrë Z.Metjon Musmuça.

 

7. Për pozicionin Përgjegjës, Sektori Kushteve Tekniko – Ligjore të Territorit në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit – Kategoria III A/1,

7.1.Nuk ka aplikime për ngritje në detyrë;

7.2.Është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për pranim në shërbimin civil Zj.Marsilda Petrela.

 

8. Për pozicionin Përgjegjës, Sektori Njësisë së Prokurimit në Drejtorinë e Prokurimeve Publike – Kategoria III A/1,

8.1.Nuk ka aplikime për ngritje në detyrë;

8.2.Është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për pranim në shërbimin civil Z.Enea Sanço.

 

9. Për pozicionin Përgjegjës, Sektori Komunikimit Mediatik dhe Shtypit në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit dhe Medias – Kategoria III A/1,

9.1.Nuk ka aplikime për ngritje në detyrë;

9.2.Është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për pranim në shërbimin civil Zj.Lorena Haxhiymeri.

 

10. Për pozicionin Përgjegjës, Sektori Monitorimit, Asistencës dhe Shërbimeve Sociale në Drejtorinë e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar – Kategoria III A/1.

10.1. Nuk ka aplikime për ngritje në detyrë;

10.2. Është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për pranim në shërbimin civil Z.Everest Dedja.

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datë 03.02.2023, ora 10:00, tek salla e mbledhjeve të Bashkisë Elbasan.

Intervista do të zhvillohet në datën 06.02.2023, ora 10:00, tek salla e mbledhjeve të Bashkisë Elbasan.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013”Për nëpunësin civil”,si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të vendimit nr.243 datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministratve, në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për pranim nga jashtë shërbimit civil dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljet për konkurim njofton se për pozicionin:

Ø 1 Specialist (Kontabiliteti), Sektori Kontabilitetit, Inventarizimit, Monitorimit të Shpenzimeve të Drejtorive të Varësisë në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës – Kategoria III B

 

 

Nuk ka kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e konkurimit.