Bashkia Elbasan – Njoftim Fituesi

 

BASHKIA ELBASAN

 

NJOFTIM FITUESI

PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

 

Lloji i diplomës “Arsimi I Lartë” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,   Njësia përgjegjëse në Bashkinë Elbasan në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  kandidati/kandidatët fitues për grupin e pozicioneve:

 

  • Specialist, Njësia për Integrimin Europian dhe Ndihmën në Drejtorinë e Politikave Strategjike ,Inovacionit dhe Medias,– Kategoria IVA
  • Specialist , Sektori Koordinimit  me Njesite Administrative  dhe Lagjet  në Drejtorinë e Koordinimit me Njesite Administrative dhe Lagjet,– Kategoria IVA
  • Specialist , Sektori I Vlerësimit në Drejtorinë e Tatimeve,Tarifave Vendore dhe Mbledhjes së të Ardhurave ,– Kategoria IVA
  • 2 Specialist, Sektori i Arsimit Parashkollor dhe Edukimit në Drejtorinë e Poltikave të Arsimit dhe Edukimit ,– Kategoria IVA
  • Specialist, Sektori i Kryerjes së Procedurave dhe Parandalimit në Drejtorinë e Emergjencave Civile – Kategoria IVA

 

1.Adriana Vodollari
2.Alba Çerma
3.Anisa Beqiri
4.Denada     Dafina
5.Hysen Kaçuli
6.Nertila Veliu